Taloustaitokeskus.fiHallituksen tehtävät

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus tai hallituksen jäsen ei saa noudattaa yhtiökokouksen tai hallituksen tekemää päätöstä, joka on lain tai yhtiöjärjestyksen vastaisena pätemätön. Hallituksen yleisenä tehtävänä on suunnata ja kehittää yhtiön toimintaa siten, että se tuottaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman suuren lisäarvon siihen sijoitetulle pääomalle. Tehtävänsä toteuttamiseksi hallitus:

 • vahvistaa yhtiön perusstrategian ja seuraa jatkuvasti sen ajankohtaisuutta,
 • tekee ehdotuksen osingonjaosta yhtiökokoukselle,
 • hyväksyy strategian pohjalta vuosittaisen toiminta-suunnitelman ja budjetin sekä valvoo niiden toteutumista,
 • hyväksyy vuosittaisen investointien kokonaismäärän sekä päättää suurista ja strategisesti merkittävistä investoinneista, yrityskaupoista ja divestoinneista,
 • nimittää ja vapauttaa tehtävistään toimitusjohtajan ja hänen välittömät alaisensa, määrää heidän tehtävänsä sekä päättää heidän työehdoistaan ja kannustusjärjestelmistään,
 • asettaa vuosittain toimitusjohtajalle henkilökohtaiset tavoitteet ja arvioi niiden toteutumista,
 • seuraa asiakastyytyväisyyttä mm. NPS, yhtiön työskentelyilmapiiriä ja henkilöstön selviämistä tehtävistään,
 • käy kvarttaaleittain läpi yhtiön toimintaan liittyvät keskeiset riskit ja niiden hallinnan sekä antaa tarvittaessa niitä koskevia ohjeita toimitusjohtajalle,
 • käsittelee ja hyväksyy toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, pitää vähintään kerran vuodessa yhteisen kokouksen tilintarkastajien kanssa,
 • kokoontuu vähintään kerran vuodessa ilman toimivan johdon läsnäoloa,
 • arvioi kerran vuodessa omaa toimintaansa,
 • käsittelee muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja ovat esittäneet otettaviksi kokousten esityslistalle. Myös hallituksen jäsenellä on oikeus saattaa haluamansa asia hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä puheenjohtajalle.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävät

Hallituksen puheenjohtajan yleisenä tehtävänä on johtaa hallituksen työskentelyä niin, että sen tehtävät tulevat hoidetuksi mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Tässä tarkoituksessa puheenjohtaja:

 • valvoo, että hallituksen kokousohjelmaan merkityt kokoukset kutsutaan koolle,
 • kutsuu tarvittaessa hallituksen ylimääräisiin kokouksiin,
 • hyväksyy toimitusjohtajan kutakin kokousta varten laatiman esityslistan ja asioiden esittelijät sekä muiden tarvittavien henkilöiden kutsumisen kokoukseen,
 • valvoo, että kokouksesta tehtävä pöytäkirja vastaa kokouksen kulkua ja allekirjoittaa hallituksen kokouksessa valitun pöytäkirjan tarkastajan kanssa pöytäkirjan,
 • pitää yhteyttä toimitusjohtajaan sekä seuraa yhtiön toimintaa, yritysilmapiiriä ja toimintaedellytyksiä,
 • pitää tarvittaessa yhteyttä hallituksen jäseniin kokousten välillä,
 • pitää tarvittaessa yhteyttä yhtiön omistajiin ja muihin sidosryhmiin,
 • vastaa hallituksen toiminnan suunnittelusta ja arvioinnista,
 • tiedottaa toimitusjohtajan asemaan liittyvistä keskeisistä asioista.

Toimitusjohtajan tehtävät

 • Toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot on määritelty kirjallisesti toimitusjohtajasopimuksessa, jonka yhtiön hallitus on hyväksynyt.
 • Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.
 • Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.
 • Pääsääntöisesti toimitusjohtaja vastaa itsenäisesti yrityksen operatiivisesta toiminnasta ja tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvista päätöksistä ja niiden toteuttamisesta ja hallitus päättää yhtiön toimialan, toiminnan laajuuden ja muiden olosuhteiden kannalta epätavallisista ja laajakantoisista asioista. Toimitusjohtajan arvioidessa kutakin asiaa koskevaa päätöksentekotapaa hänen tulee kokonaisarvioinnin ohella katsoa mm. seuraavien seikkojen puoltavan sitä, että asia tulee siirtää hallituksen päätettäväksi:
  • asian laajuus,
  • hankkeen pitkäaikaisuus,
  • vähäiset mahdollisuudet muuttaa tai peruuttaa tehty päätös tai tehdä vastaava päätös myöhemmin,
  • asiaa koskevien tuntemattomien tekijöiden suuri osuus,
  • hankaluudet arvioida tehtävän päätöksen tai sen tekemättä jättämisen seurauksia,
  • asian harvinaisuus,
  • päätöksen ennakkotapauksellisuus (esimerkiksi päätökset, jotka eivät sinällään yksinään ole merkittäviä, mutta jotka käytännössä johtavat siihen, että vastaavaa menettelyä tullaan noudattamaan useissa vastaavissa tulevissa tapauksissa),
  • asian muu suuri merkitys yhtiölle (esimerkiksi merkitys julkisuuskuvalle).
  • Tarvittaessa (etenkin kiireellisessä tapauksessa) hallituksen puheenjohtaja antaa toimitusjohtajalle ohjeet siitä, miten yksittäisessä epäselvässä tapauksessa tulee menetellä.